Agroholding

“Agrocompany ANK” CJSC

Nosachenko Michael

Executive Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 306, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25 ex. 115

E-mail: m.nosachenko@ankhold.ru

Myakinnikov Alexey

Head of financial Department

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 306, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25 ex. 225

E-mail: agrofirma@ankhold.ru
“Soya ANK” LLC

Inyutochkin Stepan

Executive Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 302, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25 ex. 107

E-mail: s.inyutochkin@ankhold.ru

Revenko Elena

Chief accountant

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 303, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 37-64-54, (4162) 52-12-25 ex. 109

E-mail: e.revenko@ankhold.ru

Rubanov Yuriy

Production Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 208 Blagoveshchensk

Phone: 8(4162) 52-12-25 ex. 222, 8(924) 670-58-68

E-mail: y.rubanov@ankhold.ru

Besfamilnaya Valentina

Head of logistics Department

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 207, Blagoveshchensk

Phone: 52-12-25 ex. 117

E-mail: v.besfamilnaya@ankhold.ru

Mulenkov Vladimir

Head of Purchasing Department

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 207, Blagoveshchensk

Phone: (914) 538-15-46, 52-12-25 ex. 117

E-mail:
“TARGET AGRO“ LLC
";